Image

Recruit

招贤纳士

寻找最合适的你

关于公司名称变更及任命公示

发布时间:2022-07      点击量:   

一、公司名称变更公示

因公司发展需要,2022年7月1日,深圳市爱协生科技有限公司完成股份制改制,公司名称由“深圳市爱协生科技有限公司”变更登记为“深圳市爱协生科技股份有限公司”。

 

二、高层管理人员选举结果公示

经深圳市爱协生科技股份有限公司创立大会及第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议,分别审议通过选举出公司第一届董事会、监事会、聘任高级管理人员代表,详细内容请参阅附件【公示材料】  

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

 

特此公示!

联系电话:0755-27677799


公式材料.jpg

                                      

 深圳市爱协生科技股份有限公司

                                            2022年7月4日


相关新闻推荐